Lantbruk

Ekholmen Lantbruk

Viktiga händelser

  • 1981 kom vi, Iréne och Kjell Eriksson som arrendatorer till Ekholmen då vi började med 56 kor och 108 ha åker.
  • 1986 förstördes ladugården av brand som sedan ersattes av en varm lösdriftsladugård.
  • 1996 byggde vi till ladugården och gödselbrunn.
  • 2006 byggde vi ungdjursstall, maskinhall, gödselbrunn och plansilo.
  • 2016 byggde vi ut ladugården, robotstall, kalvstall och ytterligare plansilo och gödselbrunn.
  • 2017 arrenderade vi även till Vedbyholms gård några kilometer bort med mark, torkanläggning och lagerhallar.
  • 2019 byggde vi ut lagringsdelen på torken.

Lantbruket idag

Allteftersom har den odlade arealen ökat genom tillskottsarrenden.
Idag omfattar driften på Ekholmen Lantbruk 650 ha åker plus naturlig betesmark och 450 djur varav 220 är mjölkkor resten är rekryteringskvigor och slaktdjur. Hela driften är ekologiskt certifierad. Även viss maskinstations- och redovisningsverksamhet ingår.

Vi som jobbar på gården, förutom vi själva, är 4 tjejer som jobbar med djuren, en tjej på kontoret och 2 killar året runt plus säsongsanställda och praktikanter under sommarhalvåret. Då ingår även café och butiksverksamheten.

Djuren

Mjölkkorna går i ett lösdriftsstall och mjölkas med tre robotar dygnet runt.
Utfodring sker med ”Herr Mullerup” som är en automatisk fodervagn som mixar de olika fodren till en blandning och ser till att alla djur får den mat de behöver. Kalvar som ges mjölk utfodras från både en ”mjölktaxi” och ”kalvamma”.
På sommaren går alla djur som inte mjölkar ute i naturliga beteshagar mycket runt sjön Kolungen. Korna som mjölkar har beteshagar runt stallet och går fritt ut och in.

Växtodlingen

Av de 650 ha som vi odlar är ca 200 ha utsädesodlingar till försäljning, resten är fodergrödor som vall, vete, havre åkerböna och blandsäd bestående av vete/lupiner. Vallen skördas 3 gånger per år, blandsäden 1 gång per år och lagras i plansilo och tornsilo som ensilage. Övriga grödor tröskas och hanteras i torkanläggningen.
Vi har i stort alla maskiner som behövs för driften och delar av dem används även på andra gårdar.

Vår vision

Målsättningen är att vi på ett miljöriktigt sätt och med god lönsamhet, förädla det som växer på gården till produkter som konsumenten efterfrågar.
Vi skall hela tiden utvecklas för att skapa en intressant arbetsplats där både människor och djur skall trivas.

Bildgalleri

Hitta hit

Följ oss